• Zahradny Domcek 24
 • Obchodné podmienky

   Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu

  „Moodi, s.r.o.“ (ďalej len ako „VOP“)“

   

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

   

  • Tieto všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu upravujú právne vzťahy pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu umiestneného a prevádzkovaného na internetovej stránke zahradnydomcek24.sk. (ďalej len ako „Internetový obchod“).
  • Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke Internetového obchodu, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (predávajúci je zároveň prevádzkovateľom Internetového obchodu) obchodná spoločnosť Moodi, s.r.o., so sídlom Farského 18, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 917 973, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., Vložka č. 68709/B založená podľa práva Slovenskej republiky, http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=193227&SID=2&P=0 DIČ: 2023150910, IČ DPH : SK2023150910, (ďalej len ako „Predávajúci“ alebo „Prevádzkovateľ“) a kupujúcim, ktorý prejavil záujem o kúpu tovaru z Internetového obchodu (ďalej len ako „Kupujúci“).
  • Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné: Moodi, s.r.o., so sídlom Farského 18, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 917 973, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., Vložka č. 68709/B založená podľa práva Slovenskej republiky, DIČ: 2023150910, IČ DPH : SK 2023150910, Názov prevádzky (ak sa zriadi), telefónny kontakt: 0903 719 108, email: info@zahradnydomcek24.sk, číslo bankového účtu pre platby IBAN: SK14 1100 0000 0029 2184 5795, SWIFT: TATRSKBX
  • Činnosť Prevádzkovateľa Internetového obchodu podlieha orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len ako „SOI“). Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru, tel. 02/58272172, 02/58272104, fax č. 02/58272 170, http://www.soi.sk, a http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

   

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

   

  • Prevádzkovateľ Internetového obchodu zverejňuje v katalógu Internetového obchodu tovary a služby, ktoré ponúka Zákazníkovi a umožňuje Zákazníkovi objednať si tovar prostredníctvom Internetového obchodu na internetovej adrese Internetového obchodu.
  • Prevádzkovateľ Internetového obchodu ponúka tovar – typové ekologické drevené záhradné domčeky, určené na stavbu na základovej doske, pozostávajúce z drevených trámov/modulov, s kompletne drevenými stenami/konštrukciami, s možnosťou voľby sedlovej alebo pultovej strechy, bez interiérového vybavenia, avšak s možnosťou voľby vnútorných konštrukcií, bez rozvodov vody a vnútorných inštalácií. Zákazník zodpovedá za všetky platné povolenia, súhlasy a iné schválenia, ktoré sa vyžadujú na stavbu dreveného domčeka ako aj za právny vzťah k pozemku, kde má byť drevený domček postavený. Základová doska a činnosti spojené s výstavbou záhradného domčeka nie sú súčasťou dodávaného tovaru.
  • Tieto VOP sú viazané na nákup v Internetovom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou Internetového obchodu Zákazník vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam v nich vyjadrenými, a že s VOP bez výhrad súhlasí.
  • Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke Internetového obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar uvedený na internetovej stránke Internetového obchodu (ďalej len ako „Kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a súvislosťou s ňou a reklamáciou tovaru.
  • VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia takto osobitne uzatvorenej kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
  • Informácie o tovare uvedené v katalógu Internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu Internetového obchodu aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Kupujúcemu však pred uzavretím Kúpnej zmluvy s Predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie o tovare.

   

  • UZATOVENIE KÚPNEJ ZMLUVY

   

  • Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru, ktorý je uvedený v katalógu Internetového obchodu, Kupujúci si objednáva tovar postupom uvedený na internetovej stránke Internetového obchodu www.zahradnydomcek24.sk. Iný spôsob nakupovania je možný iba po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.
  • Odoslanie Objednávky zo strany Zákazníka je podmienené registráciou Zákazníka v Internetovom obchode a v databáze Prevádzkovateľa Internetového obchodu.
  • Po registrácii Zákazníka je Zákazník oprávnený zaslať objednávku Prevádzkovateľovi. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh Kúpnej zmluvy a sú záväzné. Po zaslaní objednávky bude odoslaný Zákazníkovi bez zbytočného odkladu informačný email s predmetom „Vašu objednávku evidujeme“. Tento email nie je uzatvorením Kúpnej zmluvy, ale potvrdzuje zaradenie objednávky na spracovanie. Na základe tohto emailu nevzniká Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúci a ani nie je záväzným potvrdením objednávky. Všetky a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa objednávky budú zasielané Kupujúcemu na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zmena objednávky zo strany Zákazníka je možná iba pred záväzným potvrdením objednávky Prevádzkovateľom.
  • Prevádzkovateľ Internetového obchodu potvrdí objednávku Zákazníkovi emailom. Potvrdenie objednávky bude obsahovať údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom a Kupujúcom a ďalšie náležitosti, ktoré sa vyžadujú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky
  • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je email Predávajúceho s predmetom „Vašu objednávku záväzne potvrdzujeme“ po tom, čo riadne bola doručená objednávka Kupujúceho postupom podľa VOP,  a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim. Potvrdením objednávky vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim Kúpna zmluva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Spôsob dodania tovaru, miesto, termín ako aj lehota sa spravujú Kúpnou zmluvou (t. j. potvrdenou objednávkou).
  • V prípade prebiehajúcich akcií, zliav, spotrebiteľských súťaží sa predaj tovaru na Internetovom obchode Predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, zľavy alebo spotrebiteľskej súťaže. V prípade, že Kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený objednávku Kupujúceho stornovať.

   

  1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

   

  • Predávajúci je povinný:
   • dodať na základe Kúpnej zmluvy dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
   • bezodkladne po uzavretí Kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu,
   • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
  • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
  • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode.
  • O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri prevzatí tovaru a tiež v prípadoch, kedy je dodávka tovaru Kupujúcim platená kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
  • Predávajúci je povinný na žiadosť Kupujúceho dodaný tovar zmontovať, postaviť, osadiť alebo iným spôsobom zabezpečiť jeho užívania podľa účelu na ktorý je určený, ak sa na tom Predávajúci a Kupujúci výslovne dohodli. Náklady na tieto služby nie sú súčasťou ceny tovaru a cena, spôsob vykonania a termíny sa spravujú osobitne dohodnutou zmluvou, ktorú sú Predávajúci a Kupujúci povinní na tento účel uzatvoriť.

   

  1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

   

  • Kupujúci bol Predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
  • Kupujúci je povinný:
   • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
   • zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
   • nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,
   • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste medzi Predávajúcim a Kupujúcim v Kúpnej zmluve.
  • Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: reklamacie@sk, ak sa uplatňuje zodpovednosť za vady tovaru (reklamácia). Kupujúci ma právo obrátiť sa na Predávajúceho na uvedenú emailovú adresu aj prípadoch, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
  • Ak Predávajúci odpovie na žiadosť Kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ARS“). Subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.
  • Za účelom mimosúdneho vyrovnania sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Kupujúcim Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na:

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim (spotrebiteľom) a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  • Podrobnejšie informácie o celej problematike alternatívneho riešenia sporov sú obsiahnuté v Zákone o ARS, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
  • Príslušným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27, Slovenská republika, soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

   

  1. PODMIENKY DODANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

   

  • Predávajúci predáva tovar podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov Predávajúceho umiestnených na internetovej stránke Internetového obchodu. Pritom Kupujúci berie na vedomie, že tovar môže vykazovať odlišne znaky, farby, tiene, obrysy alebo iné zjavné črty ako je uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu, avšak nie v takom rozsahu, ktorý by menil podstatný vzhľad, rozmery alebo zjavné črty tovaru v porovnaní s Internetovým obchodom.
  • Po uzatvorení Kúpnej zmluvy (záväzné potvrdenie objednávky), Predávajúci vystaví Kupujúcemu zálohovú faktúr na zaplatenia ceny tovaru alebo jej časti a prípadných doplnkových služieb, ktoré si Kupujúci od Predávajúceho objednal. Po zaplatení zálohovej faktúry, Kupujúci vystaví daňový doklad v zmysle príslušných daňových právnych predpisov. Ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, cena za tovar a objednané doplnkové služby musí byť zaplatená Predávajúcemu v celom rozsahu pred dodaním tovaru.
  • Tovar bude odoslaný Kupujúcemu na určené miesto podľa Kúpnej zmluvy, ak si túto službu od Predávajúceho objednal. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, pokiaľ povinnosť vyhotovenia a dodania daňového dokladu nie je určená skôr daňovými právnymi predpismi.
  • Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak, Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať v termíne dodania najneskôr do desiatich kalendárnych týždňov od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Do termínu dodania sa nezapočítava kalendárny týždeň v ktorom došlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy a lehota desiatich kalendárnych týždňov začína plynúť prvým dňom kalendárneho týždňa nasledujúceho po týždni, v ktorom bola Kúpna zmluva uzatvorená.
  • Ak Predávajúci nesplnil svoj svoju povinnosť dodať tovar v termíne dodania podľa predchádzajúceho bodu, Kupujúci vyzve Predávajúceho, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  • Pri dodaní tovaru sa Kupujúci zaväzuje skontrolovať neporušiteľnosť balenia alebo obalu doručeného tovaru a či obal/balenie nejaví známky poškodenia. Kupujúci je oprávnený tovar prevziať iba v prípade nepoškodeného balenia alebo tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí poškodenie balenia/obalu, spíše o tom spolu s doručovateľom zápisnicu. Akékoľvek poškodenie sa zaväzuje Kupujúci zdokumentovať (najlepšie fotografiou), spíše o tom reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte Predávajúceho. Uvedené sa nevzťahuje na kusovo dodávaný tovar.
  • V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme, je v omeškaní s prevzatím tovaru bez ohľadu na zavinenie alebo zmarí prevzatie tovaru, Predávajúci má právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody to výške skutočných nákladov na dopravu tovaru a iných preukázateľných nákladov, ktoré v dôsledku tejto skutočnosti vznikli. V takom prípade, Predávajúci uskutoční dodanie tovaru opakovane a vyzve Kupujúceho, aby tovar prevzal v dodatočne poskytnutej primeranej lehote. V prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar ani v takto dodatočne poskytnutej primeranej lehote, je Kupujúci povinný uhradiť skutočné náklady na dopravu tovaru a iné preukázateľné náklady, ktoré v dôsledku tejto skutočnosti vznikli.  Predávajúci má tiež právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a predať tovar tretej osobe. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, tovar bude dodávaný zmluvnými partnermi Predávajúceho najmä prostredníctvom kuriérskych služieb alebo osôb vykonávajúcich prepravu tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Kupujúci nie je viazaný spôsobom dodania tovaru ponúknutým zo strany Predávajúceho a v prípade potreby môže si dodanie tovaru zabezpečiť sám.
  • Miesto dodania tovaru sa rozumie miesto určené v Kúpnej zmluve podľa záväzne potvrdenej objednávky.
  • Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v Kúpnej zmluve.
  • Ak cena za tovar alebo doplnkové služby nebola uhradená v celej výške pred odovzdaním tovaru na prepravu, Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy najneskôr v deň prevzatia tovaru Kupujúcim.

   

  • KÚPNA CENA A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

   

  • Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru a balné (ďalej len ako „Kúpna cena“).
  • V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho.
  • Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  • V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR a týmito VOP.
  • Cena za doručenie tovaru a balné sa účtuje podľa cenníka nasledovne zverejnenom na internetovej stránke Internetového obchodu zahradnydomcek24.sk
  • Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a prípadné recyklačné poplatky, ak sa uplatňujú. V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, montáž tovaru a pod., ktoré sú poskytované ako doplnková služba. Tieto prípady špecifikuje cenník Predávajúceho zahradnydomcek24.sk. Všetky ponuky tovaru platia do vypredania zásob,  pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
  • Prevádzkovateľ Internetového obchodu môže zmeniť pred záväzným potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri náraste inflácie o viac a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je Prevádzkovateľ Internetového obchodu povinný informovať Zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred záväzným potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. V prípade nesúhlasu so zmenou ceny zo strany Kupujúceho, Kupujúci a Predávajúci majú právo objednávku stornovať resp. od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

   

  • PREVOD VLASTNÍCTVA

   

  • Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste podľa Kúpnej zmluvy sa prevádza vlastnícke právo k tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho.
  • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom aj keď Kupujúci tovar neprevezme.

   

  1. STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

   

  • Prevádzkovateľ Internetového obchodu je viazaný objednávkou tovaru vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky Kupujúcemu elektronickou správou s predmetom „Vašu objednávku záväzne potvrdzujeme“, až do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
  • Pred záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho každá zmluvná strana je oprávnená objednávku stornovať spôsobom a v prípadoch uvedených v týchto VOP.
  • Kupujúci je oprávnený objednávku stornovať, v prípade, že objednávka nebola Kupujúcemu záväzne potvrdená ani do 15 dní odo dňa zaevidovania objednávky,
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku, v prípade nedostatočného množstva tovaru alebo zmeny ceny tovaru v porovnaní s katalógom Internetového obchodu.
  • Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
  • Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so Zákazníkom – telefonicky, mailom do 14 pracovných dní od zaevidovania objednávky Zákazníka.
  • Po záväznom potvrdením objednávky (uzatvorenie Kúpnej zmluvy) zo strany Predávajúceho každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy spôsobom a v prípadoch uvedených v týchto VOP.
  • Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak sa nemôže skontaktovať so Zákazníkom – telefonicky, mailom za účelom dodania tovaru.
  • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode.
  • Zákazník je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, z dôvodu nedodržania publikovanej ceny v Internetovom obchode alebo z dôvodu nedodržania dodacej lehoty uvedenej Prevádzkovateľom Internetového obchodu.
  • Okrem prípadov uvedených vyššie Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  • Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
   • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
   • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
   • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  • Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť, skontrolovať úplnosť dielov a častí z ktorých tovar pozostáva. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Vrátený môže byť len tovar, ktorý nebol zmontovaný, postavený, osadený alebo iným spôsobom bolo zabezpečené jeho užívanie podľa účelu na ktorý je určený. Vrátený tovar nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a celosti.
  • Zákazník berie na vedomie, že dodávaný tovar je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a po tom, čo bol zmontovaný, postavený, osadený alebo iným spôsobom uvedený do užívania nie je možné ho vrátiť vzhľadom na jeho vlastnosti. V tomto prípade sa právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy na zákazníka nevzťahuje.
  • Náklady na vrátenie tovaru, poistenie prepravy pri vrátení tovaru znáša Zákazník. Tovar je potrebné zaslať späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva, originálneho dokladu o kúpe a všetkých sprievodných dokladov, ktoré boli pri dodaní tovaru zo strany Kupujúceho prevzaté na adresu: Moodi s.r.o., Farského 18, 851 01, Bratislava.
  • Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti, nesie znaky nadmerného a neprimeraného opotrebenia, použitia, je neúplný alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, Zákazník je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi Internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu, opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od Zákazníka preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
  • Tovar vrátený po tom, čo bol uvedený do užívania (po zmontovaní, postavení, osadení) nebude akceptovaný a pri tomto tovare je odstúpenie neplatná, nakoľko v týchto prípadoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nie je možné od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
  • Zákazník si svoje právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese reklamacie@zahradnydomcek24.sk. Rovnako na tejto emailovej adrese môže Zákazník uplatniť právo na storno objednávky v prípadoch uvedených v týchto VOP.
  • Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a právo na storno objednávky uplatniť nemožno.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je po odstúpení od Kúpnej zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na použitie a pod. a podľa možnosti  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Moodi s.r.o., Farského 18, 851 01, Bratislava.
  • Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá zmluva súvisiaca so Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.
  • Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
  • Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.
  • Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.24 týchto VOP pred tým, ako mu bol tovar od Kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude teda Predávajúcim uhradená Kupujúcemu až po doručení tovaru späť Predávajúcemu a to do 14 dní odo dňa jeho doručenia Predávajúcemu po splnení podmienok uvedených v týchto VOP.
  • V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedenú v týchto VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.24 týchto VOP Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy predmetom ktorej je
   • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. krémy, čistiace mlieka a pleťové vody, čaje, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

   

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   

  • Prevádzkovateľ Internetového obchodu bude voči Zákazníkovi vystupovať ako prevádzkovateľ osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“).
  • Prevádzkovateľ bude zhromažďovať o Kupujúcom len osobné údaje v súvislosti s Kúpnou zmluvou a na dosiahnutie jej účelu.
  • Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použité technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje Zákazníka za nasledovných podmienok:
   • spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácii v Internetovom obchode
   • rozsah spracovaných osobných údajov je (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis). Prevádzkovateľ týmto oznamuje Zákazníkovi, že  zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov bude v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Zákazníka bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Zákazníka bude vykonávané Prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch so Zakazníkom a spracúvanie osobných údajov Zákazníka je nevyhnutné na plnenie z Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán,
   • Marketingu a to formou: zasielania reklamných správna e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach Internetového obchodu v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, 
e-mailová adresa) ako aj formou účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach Internetového obchodu  alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, 
e-mailová adresa, telefón, podpis).
  • Návštevník Internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej 
e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek“ uvedenom na stránkach Internetového obchodu alebo ako Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
  • Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov a na uvedený účel na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní reklamných správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti reklamnej správy, ktorá vám príde na zadanú 
e-mailovú adresu Zákazníka. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.
  • Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít, a nevyužívaním zasielania reklamných správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
  • Osobné údaje, ktoré Zákazník poskytuje Prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je Zákazník o ich zmene bezodkladne informovať aj Prevádzkovateľa.
  • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a práva Zákazníka a sú upravené najmä v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
   • účel spracúvania osobných údajov,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov Zákazníka v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  • identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu poučenia o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje,
  • informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
  • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.
   • Osobné údaje Zákazníka môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t. j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti, len na základe a za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje Zákazníka poskytnuté  je nasledujúci:

   

   

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   

  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke Internetového obchodu.
  • V prípade, ak je Kúpna zmluva alebo iná doplnková zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky, ak sa nevyžaduje podľa týchto VOP písomná forma komunikácie.
  • Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je uvedené vo VOP inak, súdy Slovenskej republiky sú príslušné na prejedanie sporov vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim Predávajúcemu